АкцентиLBBУчене в затворитеДокументиКонтакти
Проектът се финансира със съдействието на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора си. Комисията не носи отговорност за каквато и да било възможна употреба на съдържащата се тук информация.

Обосновка

Основната причина за създаването на настоящия проект е високият брой на затворниците с чужд национален произход в  европейските затвори. Едно изследване на ЕС с наименование "Чужденци в европейските затвори" (Femke Hofstee-van der Meulen, 2008) констатира, че от общо 608 703 затворници в ЕС 114 832 са чуждестранни граждани.

По-високият брой чуждестранни граждани в наказателната правосъдна система може да се дължи, както на реално повишаване нивата на престъпност, произлизащи от институционални неравенства и разделение, така и на растящата култура на "враждебна наказателна система към различните"  в Европа. Съществува опасност от по-нататъшно разпространение на това явление в затворните институции поради липса на културно разбиране и неспособността да се комуникират основни потребности, права и задължения в затвора, т.е. искане на основни неща, молба за среща с юридически лица, разбиране на правилата и режима на свиждане, комуникиране на здравословни притеснения. Докладът от 2008 г. констатира, че езиковите проблеми водят до липса на комуникация, което допринася за други неща, като липса на познания за юридически права, състояние, ограничен достъп до медицинска/психиатрична грижа, отпадане от работа /обучение, трудности да се поддържа контакт със семейството, лишаване от контакт с външния свят, никакви или намалени възможности за включване във възстановителни програми. Изследването заключава, че управата в затворите често не взима под внимание специфичните комуникационни нужди на чуждестранните  затворници. (Femke Hofstee-van der Meulen, 2008).

Проектът "Езици зад решетките" ще развие една многоезична и междукултурна обучителна програма, обхващаща както чуждестранни затворници, така и служителите на затвора, ще допринесе за по-добра комуникация и разбиране на културата, ще помогне за избягването на ненужен допълнителен психологически и емоционален стрес, както и ще улесни по-ефективното възстановяване на лишените от свобода.

Въпреки това, да можеш да разбираш и да общуваш с другите в затвора е полезно не само за по-продуктивното и ефективно прекарване на времето в затвора, но и дава на лишените от свобода езиковите умения, самоопознаване и културна съпричастност, които допринасят за по-добрата им интеграция в обществото и работната среда след тяхното освобождаване.

Основното значение на осигуряването на обучение за служителите на затворите произтича от изводите на финалния доклад "Пътища на включване", финансиран от Grundtvig, след конференцията в Будапеща, който констатира, че:

"По-голямо значение следва да се отдава на обучаването на служителите на затворите, ангажирани с образованието в затвора, за да бъдат по-ефективно подготвени да се справят със специфичните предизвикателсва на работа в тази среда - социални, психилогически и педагогически."

Докладът от 2010 г. идентифицира като много важни не само обучението на персонала, но и повишаване на осъзнаването сред служителите на ползите от обучението в затвора. Това е отразено и в прегледа от 2011 г. на Генерална дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия за образованието и обучението в затворите в Европа, където се казва, че "служителите на затвора са основни фигури за насърчаване на образованието в затвора" и че "тяхното обучение също трябва да се подобри", защото "те имат потенциала да мотивират затворниците да се обучават, тъй като прекарват най-много време с тях" (стр. 13).

Вече се работи за подобряване на общуването между лишените от свобода и служителите на затвора. "Затворническият преводач", съвместен проект между затворите на кантон Цюрих и Европейската асоциация за затворно образование, осигурява изчерпателен списък с релевантна фразеология от различните сфери на затворния живот, която може да бъде преведена от и на 22 международни езици (виж www.prisontranslator.eu). Проектът "Елиминиране на езиковите бариери в европейските затвори чрез отворена образователна технология от разстояние" целеше да премахне комуникационните пречки чрез езиково обучение на служителите на затвори.

Идеята на проекта "Езици зад решетките" е да доразвие концепцията на тези проекти, като разработи чуждоезиково обучение в класна стая със силни междукултурни компоненти, които могат да бъдат използвани за осигуряване на общ базов език за затворниците и персонала на затвора (бидейки това местния език или друг европейски език), насърчавайки по-голямо културно разбиране помежду им и на заобикалящата ги среда. Като европейско езиково училище, LBB ще установи система, в която езиковите и културни умения ще бъдат практикувани и развивани от затворници чрез писмена кореспонденция със затворници в държавите-партнъори. Цели се и служителите на затвора да вземат активна роля в това, като по-този начин затвърдят разбирането си за ползите от затворното обучение. От гледна точка на развитието на персонала, ще бъде разработено европейско сертифициране за осигуряване на ясен критерий за междуезиковите и междукултурни умения на служителите на затворите, работещи с чуждестранни граждани.

Бидейки широкообхватен, този проект ще осигури платформа за споделяне на опит и добри практики. Многостранното сътрудничество ще доведе до изработването на изследователски доклад, обучителен курс с материали, ръководство за добрите практики за ползване на  чуждоезиково и културно обучение за намаляване на напрежението в общуването между персонала и чуждестранните затворници, а също и второ ръководство на добрите практики за използването на междукултурна писмена кореспонденция като средство за повишаване на културното съзнание сред лишените от свобода.