АкцентиLBBУчене в затворитеДокументиКонтакти
Проектът се финансира със съдействието на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора си. Комисията не носи отговорност за каквато и да било възможна употреба на съдържащата се тук информация.

Пътища за включване

"Пътища за включване - засилване на европейското сътрудничество в затворното образование и обучение."

Конференцията "Пътища за включване" ("Pathways to Inclusion") беше проведена от Европейската комисия през 2010 г. в Будапеща, съвместно с унгарската служба за затворите. Възприема се като една от основните инициативи на Европейската комисия за насърчаване на добрите практики в затворното обучение.

Основните послания от конференцията бяха, че:

1) броят на затворниците се увеличава, като нарастват културните и езикови различия, което представлява както предизвикателство, така и възможност, за образование и обучение в затвора.

2) Затворниците имат същото право на образование, както и другите граждани. Образованието играе ключова роля за възстановяването и трябва да се прилага цялостно, с фокус върху междуинституционалното сътрудничество.

3) Образованието в затвора трябва да е съобразено с настоящите тенденции, а именно базирано на информационните и комуникационни технологии.

4) Образованието не е само формално, но обхваща и неформалното учене. Признаването на неформалното учене трябва да е приоритет.

5) По-голямо внимание следва да се обръща на обучението на служителите в затвора, които са пряко свързани с обучението на осъдените. Нужни са добре обучени служители за създаването и стимулирането на позитивна обучителна среда за лишените от свобода.

6) Служителите на затворите, както и широката публика, трябва да осъзнават по-добре ползите от обучението в затвора и приносът му за по-сигурно и приобщаващо общество.

Дейностите на проекта "Езици зад решетките" попадат до голяма степен в рамките на тези препоръки и сме уверени, че проектът ще допринесе за реализирането на тези принципи на европейско ниво.

Целият доклад на английски език може да бъде намерен тук: http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf11/report_en.pdf